Grupo de Investigación MATERIA

 
 

Entre els nostres objectius principals es troba promoure nous estudis i estratègies d’implementació entorn de la matèria artística en
el context contemporani, així com generar diversitat d’espais i propiciar les sinergies intergrupals a través d’exposicions que
sorgeixen a partir d’un tema que actua com a eix conceptual de l’exposició, o d’un SITE-*SPECIFIC, com és en el cas de la Casa del
Cable de Xàbia.
Des del punt de vista de la praxi, el grup pretén generar idees, originar projectes, eines i solucions creatives en el context
sociocultural, públic i privat, així com desenvolupar plataformes de recerca, difusió i divulgació dels resultats de les recerques.
Les exposicions del Grup MATÈRIA es conceben com una declaració d’intencions i com des del grup i les seves diferents disciplines,
s’aborda el concepte de «matèria» i la seva polisèmia.
En aquest sentit, el grup està inclòs en l’àmbit universitari des d’on arrenca aquest grup de recerca MATÈRIA. D’altra banda, la
matèria és l’origen primigeni que ens permet experimentar amb les propietats físiques i discursives que cohabiten en la matèria.
El nostre objectiu també persegueix crear xarxes de col·laboració i intercanvi de coneixement amb altres grups de recerca
interessats en les línies objecte d’estudi. Es tracta de fomentar la col·laboració entre artistes de diferents disciplines amb l’objectiu
d’aprendre els uns del llenguatge dels altres i trobar zones de fusió i intercanvi.
Cadascun dels components del grup MATÈRIA es dedica a investigar les múltiples possibilitats expressives dels materials, els
processos i els conceptes associats a la creació artística contemporània, adaptats a les seves línies de recerca personals.
M.ª José Zanón Cuenca: Materials, tècniques i poètiques en els projectes artístics contemporanis.
Amparo Alepuz Rostoll: L’expansió de les creacions multidisciplinàries en els espais ficcionales de la cultura visual contemporània.
Juan Fco. Martínez Gómez d’Albacete: Interrelacions entre matèria, tècnica i concepte en la reproducció tridimensional a partir de
processos de modelat i buidatge.
Imma Mengual Pérez: Processos de creació, gràfiques mentals i construccions relacionals en espais empàtics/inclusius.
Lourdes Santamaría Blasco: Polítiques del cos: recerques artístiques experimentals.
Elia Torrecilla Patiño: Arts vives i espais de trànsit.
Pilar Vivente Solé: Objecte, espai i temps en la recerca artística multidisciplinària.