Possiblement una de les satisfaccions més grans que podem tindre els éssers humans és el de comunicar reflexions, sentiments, mirades des de la realitat exterior o des de les vastes extensions que habiten el nostre interior, a altres humans. Per a eixa finalitat pot servir qualsevol recurs expressiu, tant val el llenguatge figuratiu, com l´abstracte, tant la bidi- dimensionalitat com la trididimensionalitat, tant llenguatges poètics com els que no es centren especialment amb la forma i més en el contingut. El que importa és el desig d´interactuar amb l´”altre”. Eixe desig de comunicació situat en primer lloc és el que ens separa del món artesanal, doncs sabem que aquest es basa en la plasmació d’obres que busquen la forma sense concepte, essent realitzades amb un bon control tècnic, en la repetició d’una vella fórmula. El reflex del món interior queda exclòs de la seua reflexió, apartat aquest que és justament el punt de partida de la creació d’una obra plàstica, perquè el que es busca a través de la tècnica, és mostrar precisament este malestar de l’ànima, este “desfici” propi al creatiu.
La mostra que ara us presentem està bastida únicament per obres d’alguns alumnes del present curs de l’Escola de Plàstica Experimental de Gata, una aventura particular, que està en funcionament des del 1992 sota el paraigua de la regidoria de cultura de Gata. A l’escola es busca que l’alumnat puga desenvolupar el llenguatge plàstic adient a la seua personalitat. Ajuda, i molt, la bona intercomunicació entre els alumnes, així com la riquesa cultural que les diferents nacionalitats aporten. Com exemple del que estem dient, a la present mostra estan representats; Argentina, Espanya, Itàlia, Marroc, Suècia i USA.
Paral·lelament a aquesta diversitat està la gran varietat de tècniques i conceptes que es donen de la mà fraternalment al seu si. Podem contemplar a l’exposició; la pintura, el dibuix, el gravat, el món objectual, la fotografia, l’escultura, la instal·lació, etc. que gustosament us presentem a Ca Lambert, possiblement l´espai expositiu més bonic de la Marina Alta.

Posiblemente una de las satisfacciones más grandes que podamos tener los seres humanos sea comunicar reflexiones, sentimientos, miradas, desde la realidad exterior, o desde las vastas extensiones que habitan nuestro interior, a otros seres humanos. Para esta finalidad puede servir cualquier recurso expresivo, tanto vale el lenguaje figurativo, como el abstracto, tanto la bidimensionalidad como la tridimensionalidad, tanto el lenguaje poético como los que no se centran especialmente en la forma y más en el contenido. Lo que importa es el deseo de interactuar con el “otro”. Ese deseo de comunicación situado en primer plano es lo que nos separa del mundo artesanal, pues sabemos que este se basa en la plasmación de obras que buscan la forma sin concepto estando realizadas con un buen control técnico, en la repetición de una vieja fórmula. El reflejo del mundo interior queda excluido de su reflexión, apartado este que es justamente el punto de partida de la creación de una obra plástica porque el que se busca a través de la técnica es mostrar precisamente este malestar del alma, esa desazón propia al creativo.
La muestra que ahora os presentamos está formada por obras de algunos alumnos del presente curso de “l´Escola de Plàstica Experimental A. Vives”, una aventura particular, que está funcionando desde el 1992 bajo el paraguas de la concejalía de cultura de Gata. En la escuela se busca que el alumnado pueda desarrollar el lenguaje plástico propio a su personalidad. Ayuda, y mucho, la buena intercomunicación entre los alumnos, así como la riqueza cultural que las diferentes nacionalidades aportan. Como ejemplo del que estamos diciendo, en la presente muestra están representados; Argentina, España, Italia, Marruecos, Suecia y U.S.A.
Paralelamente a esta diversidad está la gran variedad de técnicas y conceptos que se dan de la mano fraternalmente en su seno. Podemos contemplar en la exposición, la pintura, el dibujo, el grabado, el mundo objetual, la fotografía, la escultura, la instalación etc. que gustosamente os presentamos en Ca Lambert, posiblemente el espacio expositivo más bello de la Marina Alta.

Ginestar. Mestre de l´Escola de Plàstica Experimental A. Vives