Bases per a la utilizació de les sales municipals d’exposicions de l’Ajuntament de Xàbia Temporada 2020

20 septiembre 2019

BASES PER A LA UTILITZACIÓ DE LES SALES MUNICIPALS D’EXPOSICIONS DE L’AJUNTAMENT DE XÀBIA
TEMPORADA 2020

L’Ajuntament de Xàbia compta amb dos espais per a exposar intervencions artístiques, Ca Lambert i la Casa del Cable, a Duanes de la Mar.

1 PARTICIPANTS

Les i els artistes plàstics majors d’edat que ho desitgen, podran sol·licitar qualsevol de les dos sales municipals d’exposicions, Casa del Cable i Ca Lambert, per a efectuar exhibicions d’índole artística durant la temporada expositiva 2020, a través d’una proposta individual o col·lectiva d’obra ja produïda o en projecte.

Les persones interessades en exposar a les referides sales hauran de presentar una proposta del projecte d’exposició artística que pretenen realitzar.

Cada participant o equip d’artistes sols podrà presentar una única sol·licitud.

Tindran preferència en esta convocatòria els i les artistes o equip d’artistes que no hagen exposat (de forma individual) a aquestes sales durant els últims quatre anys.

2 SOL·LICITUDS

2.1 La sol·licitud es realitzarà presentant:
-El butlletí d’inscripció adjunt complimentat i firmat per la persona sol·licitant.
-Fotocòpia del DNI o NIE de la persona o de les persones integrants del col·lectiu que desitge exposar.
-Currículum artístic de la persona o persones integrants del col·lectiu i ressenyes crítiques de les exposicions realitzades.
-Dossier fotogràfic en format digital (PDF, Power Point, jpg) o format imprès d’imatges a color que incloga un mínim de deu obres i un màxim de 20, degudament catalogades (títol, any de realització, tècniques, dimensions, etc.) així com qualsevol altre document que, a judici del sol·licitant, permeta valorar millor l’exposició que es pretén realitzar.
-Breu projecte de l’exposició a realitzar.

2.2 En cadascun dels documents que formen part del dossier (textos, fotografies, dibuixos, etc.) haurà de constar el nom i els cognoms de la persona sol·licitant o grup.

2.3 La documentació s’haurà de presentar per qualsevol de les següents maneres:
-Per correu electrònic a art@ajxabia.org
-Aportant-la a la Casa de Cultura de Xàbia. Plaça de Baix, 6. 03730 – XÀBIA, de dilluns a divendres, en horari de 10.00 a 14.00 hores
-Remetre-la per correu certificat a la direcció d’abans, indicant: CASA DE CULTURA DE XÀBIA – SOL·LICITUD DE SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS.

2.4. El termini de presentació finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2019.

3 REQUISITS DE LES EXPOSICIONS

3.1 La duració de cadascuna de les exposicions serà de com a mínim quatre setmanes i les dates estaran supeditades a la disponibilitat de la sales i al criteri de preferència que indique el jurat seleccionador.

3.2 El transport, muntatge, desmuntatge de les obres que s’exhibisquen serà a compte de l’artista, qui tindrà que adaptar-se a les hores d’obertura i tancament de les sales per efectuar las referides tasques.

3.3 L’Ajuntament vetllarà pel manteniment i seguretat de les obres durant els horaris de visita. L’ajuntament disposa d’un segur multirisc amb cobertura per a les obres exposades amb un sublímit d’indemnització de 18.000 euros. L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja de la sala.

3.4 Cada artista o equip seleccionat presentarà les seues obres en perfecte estat i haurà d’aportar tots els elements necessaris per al seu muntatge i exhibició (marcs, projectors, peanes, panells, megafonia…). La producció del projecte serà a càrrec de l’artista o grup seleccionat.

3.5 Els horaris de muntatge i desmuntatge de les exposicions serà de dimarts a divendres, de 11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, encara que podrien variar-se durant el període estival o en determinades circumstancies de caràcter extraordinari.

3.6 Els dies i horari concrets de muntatge, exhibició i desmuntatge seran assignats i comunicats als artistes i/o col·lectius seleccionats pel departament municipal de Cultura de l’Ajuntament de Xàbia i podran experimentar variacions per necessitats municipals. Les obres no podran retirar-se abans de la data de clausura de l’exposició.

3.7 L’artista haurà de respectar les condicions d’exhibició de la sala.

3.9 Els artistes seleccionats assumiran la responsabilitat de deixar l’espai expositiu en les mateixes condicions en què se trobava abans de la realització de l’exposició en cas de tenir que clavar, foradar o pintar sobre les parets de la sala i, si escau, es faran càrrec de les despeses derivades dels desperfectes o alteracions ocasionades per l’ús.

3.10 Els artistes no podran posar cap indicació del preu de les obres exposades.

4 DIFUSIÓ DE LES EXPOSICIONS

4.1 L’Ajuntament editarà cartells de cadascuna de les exposicions seleccionades. També editarà un catàleg a color de 16 pàgines de 21×21 cm. L’artista facilitarà les fotografies en format digital de la seua obra per al disseny. Tant en els cartells com als catàlegs constarà l’Ajuntament de Xàbia, l’escut, i el logotip de l’espai en un lloc ben visible.

4.2 L’Ajuntament de Xàbia difondrà l’activitat a través de la seua pàgina web www.artxabia.com amb una secció per a cadascun dels artistes seleccionats.

4.3 L’artista o artistes autoritzaran a l’Ajuntament a reproduir algunes imatges de les obres que formen part dels projectes presentats seleccionats, amb la finalitat de contribuir a la difusió i promoció de la programació de les sales municipals.

5 RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

5.1 Per tal d’avaluar els projectes presentats es constituirà un comitè de selecció format per:

-Vicente Chambó (Editor, comissari i crític d’art)
-Salva Torres (Periodista i crític d’art del periòdic “El Mundo”)
-Juan Manuel Artigot (Gestor Cultural, programador i coordinador d’exposicions)

Actuarà com a secretari, sense vot, el director dels espais artístics de l’Ajuntament de Xàbia

El comitè de selecció examinarà les propostes presentades i basant-se en l’interès dels valors artístics (conceptuals i formals) resoldrà la selecció de les exposicions que s’exhibiran durant la temporada 2020 a cadascuna de les sales.

5.2 Totes les obres que formen part del dossier presentat hauran d’estar a disposició de la comissió avaluadora en el moment que es procedisca a la selecció.

5.3 Tots aquells projectes que pel seu contingut fomenten qualsevol tipus de discriminació per motius de raça, sexe, religió o qualsevol altre que atempte contra els drets fonamentals de la persona, quedaran exclosos de la selecció.

5.4 La resolució de la convocatòria es notificarà a totes les persones sol·licitants durant la primera quinzena del mes de novembre de 2019.

6 DEVOLUCIÓ DE PROJECTES

Els dossiers no seleccionats podran ser retirats per les persones interessades en el mes de novembre de 2019, a la Casa de Cultura de Xàbia. A partir de la finalització d’aquest termini, s’entendrà que es renuncia als dossiers a favor de l’Ajuntament que podrà donar-los la destinació que considere més oportuna.

7 ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases. La resolució del comité de selecció serà inapel·lable. El departament de Cultura es reserva el dret a interpretar les bases i a resoldre qualsevol incidència que puga sorgir.